tel. 504 092 725
30.- Krym Ukraina (2012 r.)
sie 01

30.- Krym Ukraina (2012 r.)